ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 24, 2013

*ಬರಡು*


ನೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನ
ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬರಡಾದ
ಶುಷ್ಕ ವನದಂತೆ – ಸಣ್ಣಣ್ಣ

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್


ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ