ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2013

*ಮಿಂಚು*


********
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಯ
ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಲ್ಲೆ!?
ಅದರ ಕಾಂತಿಯ ಹೊಳಪು
ನೀ ತವರಿಗೆ ಹೋದ
ತಿಂಗಳ ‘ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್’’
ಕಂಡಾಗಲೇ ಅರಿವಾಯಿತು ...
 - ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2013

ಪ್ರಶ್ನೆ


ಪ್ರಶ್ನೆ
****
ತನ್ನಲ್ಲದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ
ತನ್ನ ಭಾವವ ಬರೆಯಲಾರೆ
ಎನುವ ಕವಿಗೆ
ಅಹಂ ಎನ್ವಿರೆ? ನೀವು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ವಿರೆ??
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ