ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2013

ಪಾಪ!


****
ಪಾಪ !
ಆ ಸೂರ್ಯನೂ
ಕಲ್ಪಿಸಿರಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮೋಡವೂ
ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯ
ತಡೆಯುವುದೆಂದು,
ಇಲ್ಲದಿರೆ,
ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ಬದಲು
ತಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ
ನಡೆಯುತಿರ್ದ .

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.

ಶರಣು
*****
ಸಾಸಿರ ಕಶೇದ
ಗಂಡನ ಗೊಡ್ಡು ಮೀಸೆಗೆ
ಅಂಜದ ಮಹಾಸತಿಯ
ಹೆದರಿಸಿದ ದ್ವಿಕೇಶಿ
ಮೀಸೆಯ ಜಿರಳೆಯ
ರಗಳೆಗೆ ಸಾವಿರ (ದ ) ಶರಣು !
:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2013

ಹದಿಹರೆಯ********
ಹದಿಹರೆಯವೆ೦ಬುವುದು
ಪಾದರಸದ೦ತೆ ಚ೦ಚಲ,
ಕಣ್ಮು೦ದೆ ಬೆ೦ಕಿಯಲಿ
ಸುಡುವ ಭ್ರಮರವ ಕಾಣುತಿರೆ,
ಬೆ೦ಕಿಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪುವ ಚಪಲ.    


:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2013

ವಿರಹ

ವಿರಹ
******
ವಿರಹ ಗೀತೆ ಬರೆಯಲೆಂದು
ಕಲಾಮು ಎತ್ತಿದೆ
ಮನದಿ ವಿರಹ ವಿದ್ದರೇನು?
ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಇಹುದುಪ್ರೀತಿ
ವಿರಹ ಗೀತೆ ಬರೆಯಲಾರೆ
ಎಂದು ಕಲಾಮು ಸಲಾಮು
ಹೊಡೆಯಿತು!

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.