ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2014

ಸು(ರ)ಶಿಕ್ಷಿತ

ಸು(ರ)ಶಿಕ್ಷಿತ
ಸು(ರ)ಶಿಕ್ಷಿತ
ಬೀದಿ ಬೆಕ್ಕಿನ
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಿಗದ
ಒಂದಂಶ ಮನೆ ಬೆಕ್ಕಿನ
ಮೇಲಿರೆ ಹಾಲು ಸುರಕ್ಷಿತ.
.............................
ಊರ ಜನರ ಅಳೆವ
ಮೊದಲು, ತನ್ನಾಳವ
ತಾನರಿಯೆ ನೀ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ.

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ