ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2013

ಪ್ರಶ್ನೆ


ಪ್ರಶ್ನೆ
****
ತನ್ನಲ್ಲದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ
ತನ್ನ ಭಾವವ ಬರೆಯಲಾರೆ
ಎನುವ ಕವಿಗೆ
ಅಹಂ ಎನ್ವಿರೆ? ನೀವು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ವಿರೆ??
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ