ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2013

ಪಯಣ


ಪಯಣ
*******
ಅಪರಿಚಿತರು
ಪರಿಚಿತರಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಕಟ್ಟಿ
ಮು೦ದೆ ಸಾಗಿತು
ಬಾಳ ಪಯಣ.
ಬಾಳ ದಾರಿಯಲಿ
ಈಗ ಅನುದಿನವು
ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕು
ಮತ್ತೆ ಬುತ್ತಿಯಲಿ
ನವೀನ ಸ೦ಗ್ರಹ.
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್