ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2014

ನಾಟಕ ಶಾಲೆ


ನಾಟಕ ಶಾಲೆ
ನಾಟಕ ಶಾಲೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜ
ಜೀವನ ಒಂದು
ನಾಟಕ ಶಾಲೆ!!
ಇಲ್ಲಿ ,
ಉಳ್ಳವನ  ನಾಟಕಕ್ಕೆ
ಭಾರೀ ಬೆಲೆ,
ಬಡವನ ನಾಟಕ ತುಂಬಾ
ಕಣ್ಣೀರ ಹೊಳೆ!

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.