ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2013

ಪಾಪ!


****
ಪಾಪ !
ಆ ಸೂರ್ಯನೂ
ಕಲ್ಪಿಸಿರಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮೋಡವೂ
ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯ
ತಡೆಯುವುದೆಂದು,
ಇಲ್ಲದಿರೆ,
ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ಬದಲು
ತಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ
ನಡೆಯುತಿರ್ದ .

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.