ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2013ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಮಿನುಗುವ 
ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಧನ್ಯ,
ದೂರದ ಆಗಸದಿ ಉರಿಯುವ ನಿನ್ನ 
ಜನ ಮೆಚ್ಚುವರು ಕೊಂಡಾಡುವರು.
ನಿನ್ನುರಿಯ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಉರಿಯಿಲ್ಲದ ನನ್ನ
ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಎನ್ನುವರು.
ನನ್ನುರಿಯ ಉರಿಗೊಡದೆ ಎನಗೆ 
ನೀರತೊಯ್ಪರು, ಇವರು ಮನುಜರು!

ಎಲೆ ಮಾನವನೇ..
ನಾ ಸುಟ್ಟ ಕಾನನವು 
ಪುನರಪಿ ಚಿಗುರುವುದು.
ನೀ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲಿ ಗರಿಹುಲ್ಲು ಚಿಗುರದು.
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವನೇ??

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್