ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2013

ಭಾವನೆ

********
ಹೇಳಲಾರದ
ಭಾವನೆಗಳೇ ಹಾಗೆ,
ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನಗಳಂತೆ
ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  - ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ