ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2013

ಶರಣು
*****
ಸಾಸಿರ ಕಶೇದ
ಗಂಡನ ಗೊಡ್ಡು ಮೀಸೆಗೆ
ಅಂಜದ ಮಹಾಸತಿಯ
ಹೆದರಿಸಿದ ದ್ವಿಕೇಶಿ
ಮೀಸೆಯ ಜಿರಳೆಯ
ರಗಳೆಗೆ ಸಾವಿರ (ದ ) ಶರಣು !
:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.