ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2013

ವಿರಹ

ವಿರಹ
******
ವಿರಹ ಗೀತೆ ಬರೆಯಲೆಂದು
ಕಲಾಮು ಎತ್ತಿದೆ
ಮನದಿ ವಿರಹ ವಿದ್ದರೇನು?
ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಇಹುದುಪ್ರೀತಿ
ವಿರಹ ಗೀತೆ ಬರೆಯಲಾರೆ
ಎಂದು ಕಲಾಮು ಸಲಾಮು
ಹೊಡೆಯಿತು!

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.