ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2013

ಹದಿಹರೆಯ********
ಹದಿಹರೆಯವೆ೦ಬುವುದು
ಪಾದರಸದ೦ತೆ ಚ೦ಚಲ,
ಕಣ್ಮು೦ದೆ ಬೆ೦ಕಿಯಲಿ
ಸುಡುವ ಭ್ರಮರವ ಕಾಣುತಿರೆ,
ಬೆ೦ಕಿಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪುವ ಚಪಲ.    


:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ