ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2013

ಎರಡು ಹನಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆ
ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು
ದೀಪಾವಳಿ ಬೇಕೆ?
ನಲ್ಲೆ,
ನೀ ಕೊಡುವ
ಮುತ್ತಿನುಡುಗೊರೆಗೆ
ಪ್ರೇಮಿ ದಿನದ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ?

~~~~~~~~~
ದಾ೦ಪತ್ಯ
*********
ಅರಿತು ಬಾಳಿದರೆ
ಅನುದಿನವು ಹಬ್ಬ.
ಪ್ರೀತಿ ಇರದಿರೆ
ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದ
ರೈಲು ಡಬ್ಬ !!!

-ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್