ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2013

ರಸಿಕಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಂದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚದಿರಿ
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಪ್ಪಿರದೆ ನಕ್ಷತ್ರ
ಹೊಳೆಯುವುದೆ?
ಕತ್ತಲ ಕಪ್ಪಿನ ರಸದ ರುಚಿಯು
ರಸಿಕನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದೆ?
-      ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್