ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2013

ಎರಡು ಹನಿ ಮಂಥನ
********
ನಲ್ಲೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕದನ
ಅಲ್ಲ ಅದು ಕದನ.
ಅದು ಮಧುರ ಮಾತಿನ
ಮಂಥನ ,
ಮನದ ವಿಷದ ಮರಣ
ಕವನ ಅಮೃತದ ಜನನ.

ಹೆಂಡತಿ
********
ಬಳಿ ಇರಲು ಅನುಕ್ಷಣವು
ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತಿ ..
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಅನುದಿನವು
ನನಗೆ ಹೆಂಡ – ಅತಿ!!  

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್