ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2013*****
ಮನದ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ನೀ
ಮನೆ ಮಾಡಿರಲು ..
ಮೆನೆಯ ಕನ್ನಡಿಯೊಳು
ನನ ಮೊಗವ ಕಾಣದಾಗಿಹನು,
ನಲ್ಲೆ..
ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಾಗದೆ,
ಮನದ ಮೌನವ ಮುರಿಯಬಾರದೆ?

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್