ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2013

ಕರುಳ ಕೂಗು


************
ಬಯಲ ನಡುವೆ
ಮೆರೆವ  ರಂಗದಿ
“ಅಮ್ಮಾ.. ಹಸಿವು..”
ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ
ಹಸಿದ ತಿರುಕನ
ಶೋಕ ನಟನೆಗೆ
ನೆರೆದ ರಸಿಕರು
ಕರವ ತಟ್ಟಲು,
ನಟನ ತಾಯಿಯ
ನಟನೆ ಅರಿಯದ
ಮುಗ್ದ ಕಣ್ಗಳು
ಅಸುವ ಧಾರೆಯ
ಸುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್