ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2013

*ನಿಧಿ*
ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
ವರಿಸಲೆನ್ನ ಏನ ಬಯಸುವೆ?
ಎಂದು ನಾ ಕೇಳಲು ,
 ಆಕೆಯ ಅಂದ ಮೊಗದಿ,
ಮಂದಹಾಸ ಹೊತ್ತುತ೦ತು
 ಒಂದೇ ಶಬ್ದ   “ನಿಧಿ” !!

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್