ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2013

*ಕಣ್ಣ ನುಡಿ *
**********


ಬಲತ್ಕಾರದ
ನಗೆ ಸೂಸಿ
ಚಮತ್ಕಾರವೇಕೆ
ಗೆಳೆಯ?
ಚಲಿಪ ತುಟಿಗಳು
ನಿನ್ನ೦ಕೆಯಲಿಹುವು  
ಆದರೆ,
ನುಡಿವ ಕಣ್ಗಳು
ಹುಸಿಯಲಾರವು.

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್