ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 30, 2013

ಬೆಪ್ಪು-ತಕ್ಕಡಿ


************
ಜೇವನವೊ೦ದು ತಕ್ಕಡಿ
ಎಂದವನು ಬೆಪ್ಪು-ತಕ್ಕಡಿ!
ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ ಸಮಾನ
ತೂಗುವುವು ಎರಡೂ
ತಟ್ಟೆಗಳು,
ಜೀವನದಿ ಸಮ ತೂಗುವವೇ
ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು??


:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ