ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2014

ಸವೆತ

ಸವೆತ
*******
ಬಾಳ ಪಯಣದಲಿ
'ಸವೆತ'ವೂ, ಕವಿತೆಯ
ವಿಷಯವಾಗುವುದು
ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲಿ,
ಕೊನೆಯ ಸಾಲು
ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್‌ ಸವೆತ