ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2014


ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ
ಹಾರೈಕೆಯ ಸಿಹಿಯಲಿ
ಬಾಳಲಿ ಕಹಿಯು
ಕರಗುವುದೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಹಾರೈಕೆಯ ಬೆಲ್ಲವನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೇವಿನಲಿ
ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಿತೈಷಿಗಳು
ಸಿಹಿರೋಗ ಬಾರದಿರಲೆಂದು.

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ