ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10, 2014

ಚಿಂತೆ

ಚಿಂತೆ
*****
ಚಿಂತೆಯಿಂದ
ಚಿತೆಯಾದರೂ
ಅದರಲ್ಲೊಂದು
ನಶೆ ಇಹುದು,
ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ
ಮನಕೆ ಮದನೀಡುವ
ಮದ್ಯದಂತೆ!

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್