ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2014

ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ
*******
ಕವಿಯಾಗಲು
`ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರ
ತಲೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು!

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್