ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2014

ಗಾಳಿಪಟ

ಗಾಳಿಪಟ
********
ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು
ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ,
ದೂರದಿ ಅಂದವ
ಸವಿಯಬೇಕು ವಿನಃ,
ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲಾಗದು.

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್