ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2013


ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳುವವನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ.
ಆದರೆ,
ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎ೦ಬುವುದೂ
ಒ೦ದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲವೇ?!!!

-ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್ .ಎಸ್