ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2013

*ಚುನಾವಣೆ*


ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ
ಚುನಾವಣೆ,
ಕಳ್ಳರೊಳು
ಉತ್ತಮರನ್ನಾರಿಸುವ
ಮತದಾರರ ಬವಣೆ!!!

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್