ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2013

*ರೂಢಿ*


*ರೂಢಿ*
**********

ತುಂಡುಡುಗೆ ನಟಿಗೆ
ಮೈ ತು೦ಬಾ ಶಾಲು
ಹೊದೆಸಿ ಹೂ ಹಾರದ
ಸಮ್ಮಾನ,
ತಾನಿರುವ ರೂಢಿಗೆ
ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು
ಅಪಮಾನ ಅಂದಿತು
ನಟಿಯ ಮನ.

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ