ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2013

ಬಿಸಿ-ಊಟ

ಬಿಸಿ-ಊಟ
***********
ಬಿಸಿಯೂಟದಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ
ಸ್ಥಾನವಂತೆ
ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ
ಹೀಗೆ ತಿನಿಸಿ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಸದಾ ಮುಂದೆ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತೆ.

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್