ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2013

ನಿದ್ದೆ

ನಿದ್ದೆ
ನಿದ್ದೆ
****
ಬಾಳದಾರಿಯಲಿ
ಅಂದು ಬಿದ್ದೆ
ಇಂದು ಎದ್ದೆ
ಪಥವ ನೆನೆದು
ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೊರಗನು
ಕ್ಷಣದಿ ಮರೆಸಿತು
ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ!

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.