ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2013

ದೇವರ ಹನಿ

ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು
ಸಚಿನ್  ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇ ದೇವರು
ದ್ವಂದ್ವಗೊಳಗಾಗಿ ನೋಡದಿರು
ಎದಿರು ಬದಿರು
ಕಾಣ್ವ ಕಣ್ಗಳಲಿ ಶ್ರದ್ದೆಇರೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಹನು ದೇವರು.

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್
ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ