ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2013

ಜಾತ್ಯತೀತ

**********
ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ
ಸರಕಾರ ಮಾಡಹೊರಟಿದೆ
ಜಾತಿ-ವಾರು ಜನ ಗಣನೆ.
ನ೦ತರ,
ಆ ಜಾತಿಗೆ ಹೊನ್ನ ಮಣೆ
ಈ ಜಾತಿಗೆ ಮಣ್ಣ  ಮಣೆ
ಹತ್ತು ಹಲವು
ಜಾತಿವಾರು ಯೋಜನೆ!
ಒಡೆದು ಆಳ್ವ ನೀತಿಗೆ
ಕಾಣಲು೦ಟೆ ಜಗದಿ ಕೊನೆ?

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್
ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ