ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2013

*ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ************
ಅ ಆ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
ಕನ್ನಡಬ್ಬೆಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ
ಆಂಗ್ಲ ಮೋಹದ ಕಾಮಾಲೆ
ಕಣ್ಣಿಗೇನು ಗೊತ್ತು    
ಕನ್ನಡ  ಮಾಲೆಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೀಲೆ?
 ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಚ್ಚುವುದು
ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯ ಕಣ್ಣ ಚುಚ್ಚಿದ೦ತೆ – ಸಣ್ಣಣ್ಣ.

- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್

ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ