ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2013

ರಾಶಿ
ರಾಶಿ
******
ಉಚ್ಛ ಕುಲಜಾತನೂ
ಜಾತಿಗಪವಾದ
ಕಾರಣ
ಮೀನ-ರಾಶಿ!

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.