ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2013

*ನಕ್ಕಳು*


ಆಕೆ
ನಕ್ಕಳು
ಮನೆಯ
ಹೊಕ್ಕಳು
ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು!!
 - ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್