ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2013

*ನಾ-ನಲ್ಲ*


ನಲ್ಲೆ ಕೇಳು,
ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆಯರ ಬಗ್ಗೆ
ಬರೆಯುವವ
ನಾ-ನಲ್ಲ
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್