ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 2013

*ಅರ್ಥ್-ಅವರ್*
ಇವತ್ತು ಅದೇನೋ
ಅರ್ಥ್-ಅವರ್ ಅಂತೆ
ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್
ಆರಿಸಬೇಕಂತೆ.
ನಮ್ಮೂರಾಗ
ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ,ಮೆಸ್ಕಾಂ
ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ
ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ವಿಲ್ಲದಂತೆ!!!   
   
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್