ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2013

ಗೂರ್ಖಗೂರ್ಖಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ

ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯ

ಮನದಿ ನೆನೆದು,

ಗೂರ್ಖ,

ಬಟ್ಟೆ ಅ೦ಗಡಿಯ

ಬಾಗಿಲಲಿ

ಸ೦ಬಳದ
ಬಟ್ಟೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ!!
  
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್