ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2013

*ಕೋಲಾ-ಹಲ*


ಅದು ಅದ್ಧೂರಿಯ
ಯುವ ಮೇಳ
ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಕಪ್ಪು-ಕೋಲ
ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಕೋಲಾ-ಹಲ.
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್