ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2013

ಹನಿಗಳು
*ಹನಿಗಳು*

*ನಗದು*

ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದಿರೆ
ನಗದು,
ನನ್ನಾಕೆಯ
ತುಟಿಯೂ
ನಗದು!!

*ಮಹಿಳೆ*
ಸಹನೆ
ಶಾಂತಿ
ಕರುಣೆಯಿ೦ದ
ಕೂಡಿರುವ
ಮಹಾ ಇಳೆಯ
ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ .

*ಕೃತಘ್ನ*
ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ
ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸಿ
ಜೀವವಿಲ್ಲದ
ಜಲವ ಕುಡಿದು
ಗಾಳಿ ಜಲವ
ಮಲಿನ ಗೊಳಿಸುವ
ಮಾನವ.          * ಕವನ *

ನಾನೊಂದು ಕವನ ಬರೆದೆ

ಯಾಕೋ ಏನೋ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ

ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ

ಕವನವೀಗ ನನ್ನದಲ್ಲ!!!

-      ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್