ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2013

*ಆಣೆ *


ಆಕೆ ಕೇಳಿದಳು,
ಇದು ನಿನ್ನ
ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮವೆ?
ಆತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ,
“ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ
ನಿನ್ನಾಣೆ", ಮೆಲ್ಲನೆ ಉದುಲಿದ
“ಬರೀ ನಿನ್ನೊಡನೆ..”
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್