ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2013

*ಪದ್ದತಿ*ಅಂದು ಹೀಗಿತ್ತು
ಪತಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ
ಆತ ನಡೆದ ದಾರಿಯಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಪದ್ದತಿ,
ಇಂದು ಹಾಗಲ್ಲ
ದಾರಿ ಹಿಡಿಸದಿರೆ
ತಕ್ಷಣ ವಿವಾಹ ರದ್ದತಿ !!

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್